Milieuwinst door verminderde emissies

De bedrijven die aansluiten op het warmtenetwerk ECLUSE kunnen hun gasgestookte boilers buiten gebruik stellen. Door warmte te gebruiken die ontstaat uit de verbranding van huishoudelijk en vergelijkbaar afval, biomassa en waterzuiveringsslib, kunnen jaarlijks maar liefst honderdenduizend ton CO2 minder uitgestoten worden.

Ook de emissies van andere luchtverontreinigende stoffen zoals NOX, SO2, CO en stof zullen hierdoor vergelijkbaar dalen.